Sektor edukacyjny nie nadąża za nowymi technologiami

0

Firma Epson zleciła wykonanie niezależnych badań, dotyczących wdrażania nowych technologii w sektorze edukacyjnym. W ramach międzynarodowych badań dotyczących umiejętności obsługi komputerów oraz systemów informatycznych zebrano opinie nauczycieli, którzy mają okazje stykać się z innowacyjnymi technologiami. Większość z nich uważa, że nauczanie nowoczesnych technologii jest niezbędne w procesie rozwoju umiejętności technicznych niezbędnych na stanowisku pracy XXI wieku – umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy, krytycznego myślenia, refleksji nad rzeczywistymi problemami i ich rozwiązywania, komunikacji i współpracy, kreatywności oraz umiejętności obsługi cyfrowych systemów.

Prawie połowa respondentów z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, mimo świadomości technologicznych potrzeb swoich placówek, nie podejmuje czynnych działań w celu ich spełnienia. We Włoszech ponad połowa (57%) badanych przyznała, że nic nie robi z zauważonymi problemami. Lepiej wypada pod tym względem Hiszpania; tam podobnej odpowiedzi udzieliło jedynie 28% respondentów.

Oprócz tego 38% podmiotów nabywczych w sektorach edukacyjnych wspomnianych krajów nie dba o proaktywną modernizację posiadanych rozwiązań technologicznych. Ten problem jest zwłaszcza widoczny we Francji, gdzie dotyczy ponad połowy podmiotów, w porównaniu z 30% w Hiszpanii, 32% w Wielkiej Brytanii, 40% w Niemczech i 41% we Włoszech.

Ponadto ponad 1/4 pracowników sektora edukacyjnego twierdzi, że niemożność zmodernizowania sprzętu „prawie zawsze” lub „często” była przyczyną utrudnień w użytkowaniu technologii. Pracownicy z Francji i Niemczech, gdzie boryka się z nim odpowiednio 15% i 18% respondentów, najrzadziej narzekają na ten problem. Z drugiej we Włoszech utrudnienia zgłaszał co trzeci badany pracownik. W odpowiedzi na pytanie o rodzaj technologii, który powinien być zdaniem respondentów najszybciej zmodernizowany lub wdrożony w ich placówkach, 43% pracowników wskazało laptopy, a 40% drukarki.

Brak dostępu do nowoczesnych technologii to tylko jedna z rzeczy, które uniemożliwiają instytucjom edukacyjnym zrealizowanie pełnego potencjału technologii w klasach. Należy też zadbać o poprawne szkolenie nauczycieli, aby ci czuli się pewni w obsłudze nowych technologii i mogli skutecznie przekazywać swą wiedzę innym. Jednak 31% wszystkich badanych przyznaje, że słabe przeszkolenie jest główną z barier do pełnego zrealizowanie korzyści z nowoczesnych technologii w sektorze edukacyjnym. Problem wymaga znaczącej poprawy w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, gdzie został zgłoszony przez 34% i 33% respondentów.